Or Ein Sof.


arboreaespunzione:

Sharon Tate. The Fearless Vampire Killers (1967, Roman Polanski).

arboreaespunzione:

Sharon Tate. The Fearless Vampire Killers (1967, Roman Polanski).

(via brianarthur93)

— 2 weeks ago with 9 notes
#roman polanski  #sharon tate